كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1395/10/2 پنجشنبه عوامل اجرایی امتحانات
عوامل اجرایی امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ
ردیف  نام و نام خانوادگی مسئولیت شماره تماس
1 دکتر محمد حقگو ریاست دانشگاه 08135221144
2 سعید شهابی نیا معاون آموزشی 08135221144
3 عباس غلامی مسئول پشتیبانی 08135221145
4 حمید زارعی احمدی مسئول آموزش  08135225447
5 علی افشاری مسئول امتحانات  08135225447
6 داود نژادی مسئول IT 08135220980
7 حمید سلطانی حراست 08135227449
بيشتر