كوچك يا بزرگ كردن بخش :.برخي از تخلفات دانشجويان
1395/10/4 شنبه


مواردی که بر اساس بند ۳۱ آیین نامه انضباطی دانشگاه تخلف محسوب می شود:
1- فرستادن شخص دیگری به جای خود.
2 - همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه و کف نویسی و تلفن همراه(حتی به صورت خاموش)
3 - رد و بدل کردن پاسخ نامه ها، سوالات چرک نویس و…..
4- عدم رعایت نظم جلسه آزمون.
5- توهین به مراقبین.
6- علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.
7- صحبت کردن با یکدیگر و نگاه کردن به ورقه دیگران.
8-  رد و بل کردن ماشین حساب و لوازم تحریر در جلسه امتحان.
نکته مهم:  بعضی از احکام صادره از سوی کمیته انضباطی درخصوص تخلفات امتحانی عبارتند از:
الف-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال
ب-دادن نمره 25% 
ج- تذکر کتبی با درج در پرونده و…..
بيشتر