كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/1/24 یکشنبه
جهت مشاهده و دانلود آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دورههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مصوب یکصد و چهل و هشتمین نشست شورای 1402/08/01 مورخ دانشگاه شماره سند: عتف آ – 2214 شماره نامه: 154946/و 1402/06/27 مورخ ) ویژه ورودیهای 1403-1402 و بعد از آن  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 
بيشتر