كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/1/24 یکشنبه
شماره تماس مسئولین سامانه کلاس های مجازی (LMS) مرکز کبودراهنگ

در صورت بروز اشکال با شماره تماسهای زیر تماس بگیرید:
مسئول امور کلاسها : علیرضا سلطانی 09188196755   و شماره دانشگاه 9-08135223446  داخلی 116
مسئول آموزش  :        حمید زارعی       09183080477    و شماره دانشگاه 9-08135223446   داخلی 114
مسئول رایانه  مرکز :   داود نژادی         09183118290    و شماره دانشگاه 9-08135223446   داخلی 119  یا 117

 
بيشتر