1390/11/6 پنجشنبه
گروه مدیریت و حسابداری گروه علوم تربیتی و روانشناسی گروه الهیات و علوم اسلامی علوم پایه ادبیات و زبانهای خارجه کلیه رشته ها 
حسابداری روانشناسی  حقوق علوم ورزشی مترجمی زبان خارجی دروس عمومی
مدیریت بازرگانی الهیات - فقه و مبانی  
مدیریت کسب و کار مددکاری اجتماعی
مدیریت دولتی