هيئت علمي
1392/12/8 پنجشنبه

 

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

ایمیل

رزومه

یدالله خرم ابادی

روانشناسی

دکتری

ykhorramabadi@yahoo.com

محمد سیاوشی

تربیت بدنی

دکتری

msiavashi2001@gmail.com

مشاهده رزومه

محمود ابراهیمی مقدمیان

علوم اجتماعی

دکتری

ebrahimim12@yahoo.com

مشاهده رزومه

بیتا رضایی

ادبیات فارسی

دکتری

b.rezaeipnu@yahoo.com

مشاهده رزومه

سیده سمیه جعفری

ریاضی

دانشجوی دکتری

s_somayehjafari1982@yahoo.com

مشاهده رزومه

لیلی بختیاری

جغرافیا

دانشجوی دکتری

l.bakhtirai2001@gmail.com

مشاهده رزومه

معصومه عربی خواه

فیزیک

دانشجوی دکتری

علیرضا همایونفر

جغرافیا

کارشناسی ارشد

سعید شهابی نیا

مدیریت

دانشجوی دکتری

shahabinia@pnu.ac.ir

مشاهده رزومه

مریم ثمن

مهندسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

maryam.saman@pnu.ac.ir

مشاهده رزومه

زینب مقدم

علوم تربیتی

دکتری

monad.moghadam@yahoo.com

مشاهده رزومه

غلامرضا کرمی

حسابداری

کارشناسی ارشد

gh.karami2010@yahoo.com