هيئت علمي
1402/8/22 دوشنبه
نام سیده سمیه
نام خانوادگی جعفری
سمت ریئس دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ  و
همچنین عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای ریاضی
مرتبه علمی استادیار
رایانامه ss.jafari@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام معصومه
نام خانوادگی عربی خواه
سمت ریئس آزمایشگاه های استان همدان  و
عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای فیزیک
مرتبه علمی استادیار
رایانامه arabikhah@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام زینب
نام خانوادگی مقدم
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای علوم تربیتی
مرتبه علمی استادیار
رایانامه z.moghadam@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام بیتا
نام خانوادگی رضایی
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای ادبیات
مرتبه علمی استادیار
رایانامه b.rezaei@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام غلامرضا
نام خانوادگی کرمی
سمت مسئول بسیج اساتید و همچنین عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات کارشناسی ارشد حسابداری
مرتبه علمی مربی
رایانامه gholamreza.karami@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام محمد
نام خانوادگی سیاوشی
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای تربیت بدنی
مرتبه علمی استادیار
رایانامه m.siavashi@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام علیرضا
نام خانوادگی همایونفر
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی
مرتبه علمی مربی
رایانامه alireza.homayonfar@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام لیلی
نام خانوادگی بختیاری
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای جغرافیا
مرتبه علمی استادیار
رایانامه leily.bakhtiari@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام یدالله
نام خانوادگی خرم آبادی
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای روانشناسی
مرتبه علمی استادیار
رایانامه y.khorramabadi@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام محمود
نام خانوادگی ابراهیمی مقدمیان
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات کارشناسی ارشد جامعه شناسی
مرتبه علمی مربی
رایانامه m.ebrahimi.m@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام سعید
نام خانوادگی شهابی نیا
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
مرتبه علمی مربی
رایانامه shahabinia@pnu.ac.ir
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید
نام مریم
نام خانوادگی ثمن
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای علوم کشاورزی
مرتبه علمی استادیار
رایانامه m.saman@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید

نام مریم
نام خانوادگی روشن
سمت عضو هیئت علمی مرکز کبودراهنگ
تحصیلات دکترای روانشناسی
مرتبه علمی استادیار
رایانامه m.roshan@yahoo.com
برای مشاهده رزومه کلیک نمایید