كارشناسي ارشد
1401/6/12 شنبه
تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری
دانشجویان محترم می بایستی حتما طبق زمانبدی اعلام شده برای ثبت نام حضوری مراجعه نمایند

.

تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری 🌹14 شهریور 1401 🌹از ساعت 8 الی 14

 
تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری 🌼15 شهریور 1401 🌼از ساعت 8 الی 14

 
تاریخ مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز کبودراهنگ جهت ثبت نام حضوری 🌸16 شهریور 1401 از ساعت 8 الی 14🌸

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر